Táto webová stránka a jej obsah sú chránené copyrightom, autorskými právami a ostatnými formami právnej ochrany intelektuálnych vlastníckych práv. Rozmnožovanie, rozširovanie, publikovanie a vysielanie materiálov alebo informácií tu uvedených je možné len s predchádzajúcim písomným súhlasom autorov. Materiály obsiahnuté na stránke je možné využiť len za účelom lepšej informovanosti o AVK ARCHITECTS na osobné a nekomerčné využitie. Táto webová stránka a všetky informácie a súvisiace materiály, ktoré obsahuje, sú poskytované „tak ako sú". AVK ARCHITECTS neposkytuje žiadne záruky ohľadom presnosti, úplnosti alebo aktuálnosti tejto webovej stránky. Všetci užívatelia k tejto webovej stránke pristupujú na vlastné riziko. Táto webová stránka môže obsahovať názvy chránené obchodnou značkou tretích osôb a s touto webovou stránkou môžu byť prepojené stránky tretích strán. AVK ARCHITECTS nezodpovedá za obsah, bezpečnosť alebo správnosť týchto stránok, odkazov a údajov. Prístup na tieto stránky a k týmto údajom je poskytovaný len za účelom informovanosti a neznamená vyjadrenie sa k presnosti a príhodnosti obsahu stránok a vhodnosti prístupu k nim zo strany AVK ARCHITECTS.