AVK ARCHITECTSarchitektonické štúdie
urbanistické štúdie
investičné zámery
a štúdie uskutočniteľnosti
územnoplánovacie podklady
územnoplánovacia dokumentácia
projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie
projektová dokumentácia pre stavebné povolenie
projektová dokumentácia pre výber zhotoviteľa
projektová dokumentácia pre realizáciu stavby
projektová dokumentácia interiéru
špecifikácie a rozpočet stavby
inžinierska činnosť pre správne konania
zabezpečenie súhlasov a rozhodnutí
výkon činnosti autorského dohľadu
výkon činnosti stavebno-technického dozoru
asistencia pri riadení výstavby
inžinierska činnosť počas výstavby
dokumentácia skutočného realizovania stavby
poradenstvo a konzultácie


 
© AVK ARCHITECTS 2014PONUKA AVK ARCHITECTS