Projekty >> Pešia zóna Šaľa-Centrum, 2007
Názov stavby:
Pešia zóna Šaľa-Centrum
Lokalita:
Šaľa-Centrum
Stupeň:
Realizácia
Autori:
Kornel Kobák, Oľga Melcerová, Imrich Pleidel, Ondrej Pleidel, Peter Vitko
Riešené územie predstavuje priestor námestia Sv. Trojice a časť Hlavnej ulice od križovania ulíc Dolnej a P. Pázmáňa po križovanie s Budovateľskou. Predmetné územie je súčasťou CMZ mesta Šaľa. Námestie Sv. Trojice má pôdorysný tvar nepravidelného obdĺžnika. Priestor námestia je vymedzený z juhozápadnej strany objektom Mestského úradu, zo severozápadnej strany OD Jednota, zo severovýchodu objektom Maďarskej základnej školy a z juhovýchodu križovatkou ulíc Dolná a P. Pázmáňa. V južnej časti námestia sa nachádza súsošie Sv. trojice a kostol Sv. Margity Antioch. Hlavná ulica je v riešenom úseku lemovaná zo severozápadnej strany polyfunkčnými objektmi a z juhovýchodnej strany obytnými domami so vstavanou občianskou vybavenosťou v parteri. Pri vyústení ulice do námestia sv. Trojice sú situované objekty Mestského a Obvodného úradu.