Projekty >> Reding Tower 1, 2004
Názov stavby:
Administratívno-prevádzkový objekt Reding a.s.
Lokalita:
Račianska ulica, Bratislava
Stupeň:
Realizácia
Autori:
Kornel Kobák, Marek Poliačik, Daša Sobeková, Peter Vitko
Architektonické a hmotové riešenie objektu je tvorené prelínaním dvoch dominantných hmôt, fasáda je kombináciou rôznych typov opláštenia vo vzťahu k svetovým stranám a ruchu Račianskej ulice. Projekt zachováva jestvujúcu vzrastlú zeleň v rámci pozemku a rieši jej zapojenie do konceptu nových sadových úprav. Architektúra objektu je charakterizovaná jednoduchou hmotovou kompozíciou, decentným vzhľadom bez prehnaných gest, náležitým experimentom pri riešení fasád a snahou o zachovanie vzťahu k prostrediu a jeho kreatívne dotvorenie.